icon

Tin tức


image

Chuyển U Mê Thành Giác Tỉnh

15/06/2020 | Trích đoạn sách

Chúng ta có thể bỏ lại sau lưng những kẻ phá quấy cả bên trong lẫn bên ngoài bằng cách quán sát để tri ân thế giới xung quanh, hướng về những người có thể soi sáng trí tuệ, thay vì chỉ phản chiếu lại

image

Chuyển U Mê Thành Giác Tỉnh

15/06/2020 | Trích đoạn sách

Chúng ta có thể bỏ lại sau lưng những kẻ phá quấy cả bên trong lẫn bên ngoài bằng cách quán sát để tri ân thế giới xung quanh, hướng về những người có thể soi sáng trí tuệ, thay vì chỉ phản chiếu lại

image

Chuyển U Mê Thành Giác Tỉnh

15/06/2020 | Trích đoạn sách

Chúng ta có thể bỏ lại sau lưng những kẻ phá quấy cả bên trong lẫn bên ngoài bằng cách quán sát để tri ân thế giới xung quanh, hướng về những người có thể soi sáng trí tuệ, thay vì chỉ phản chiếu lại

image

Chuyển U Mê Thành Giác Tỉnh

15/06/2020 | Trích đoạn sách

Chúng ta có thể bỏ lại sau lưng những kẻ phá quấy cả bên trong lẫn bên ngoài bằng cách quán sát để tri ân thế giới xung quanh, hướng về những người có thể soi sáng trí tuệ, thay vì chỉ phản chiếu lại

image

Chuyển U Mê Thành Giác Tỉnh

15/06/2020 | Trích đoạn sách

Chúng ta có thể bỏ lại sau lưng những kẻ phá quấy cả bên trong lẫn bên ngoài bằng cách quán sát để tri ân thế giới xung quanh, hướng về những người có thể soi sáng trí tuệ, thay vì chỉ phản chiếu lại

image

Chuyển U Mê Thành Giác Tỉnh

15/06/2020 | Trích đoạn sách

Chúng ta có thể bỏ lại sau lưng những kẻ phá quấy cả bên trong lẫn bên ngoài bằng cách quán sát để tri ân thế giới xung quanh, hướng về những người có thể soi sáng trí tuệ, thay vì chỉ phản chiếu lại