icon

NGHI QUỹ thực hành


Nghi quỹ là Phương tiện của sự thành tựu tất cả tâm nguyện thế gian và xuất thế gian